Hva kan du forvente?

Friluftsrådenes Landsforbund har satt sammen en oversikt over hvilke forventninger som kan stilles til et friluftsråd. Ettersom Lofoten Friluftsråd er nystartet, vil lokal tilpasning skje over tid, men i hovedtrekk er vårt arbeidsfelt beskrevet her:


Forventninger til friluftsråd
 

  • Alle friluftsråd har som mål å fungere som kompetansesentra for friluftsliv i sine regioner, og være gode samarbeidsparter for fylkesmyndigheter, medlemskommuner og  friluftsorganisasjoner i sin region.
  • Alle friluftsråd har oversikt over viktige friluftsområder i sin region, og uttaler seg til plan- og utbyggingssaker som berører disse.
  • Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er konkrete planer for hvilke områder som bør sikres til friluftsformål, og har foretatt en avklaring med medlemskommunene om hvem som skal stå for sikringsarbeidet slik at det i alle regioner med friluftsråd foregår et planmessig sikringsarbeid.
  • Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er forvaltningsplaner for sikra friluftsområder der bl.a. hensynet til tilgjengelighet og universell utforming er ivaretatt, og har foretatt en avklaring med sine medlemskommuner om hvem som står for arbeidet med tilrettelegging, forvaltning og drift av sikra friluftsområder. Det er et opplegg for drift av sikra friluftsområder i alle kommuner som er medlem av et friluftsråd.
  • Alle friluftsråd bidrar til at det er et tilbud av skilta og merka turveier, turstier og skiløyper i regionen gjennom egne tiltak og / eller i regi av medlemskommunene eller friluftsorganisasjoner.
  • Alle friluftsråd tilbyr skolene i medlemskommunene hjelp til å tilrettelegge "Læring i friluft" gjennom egne tiltak, i samarbeid med andre friluftsråd, medlemskommunene og/eller friluftsorganisasjoner.
  • Alle friluftsråd informerer Frisklivssentraler eller tilsvarende i medlemskommunene om friluftsområder og friluftstilbud slik at friluftsliv blir viktig for folkehelsearbeidet i regionen.
  • Alle friluftsråd bidrar til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud i regionen er lett tilgjengelig for allmennheten.